Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

Bài viết hệ thống lại những phương pháp làm việc nhằm tăng năng suất. Trước đây mình chỉ áp dụng một số phương pháp khá tùy tiện theo kiểu thử – sai và không đạt kết quả như mong đợi. Nay đặc biệt nhờ có phần phân loại thấp – trung bình – cao và cụ thể – trực quan – trừu tượng mà mình đã hiểu được lý do vì sao một số phương pháp không phù hợp với hoàn cảnh này nhưng làm rất tốt trong hoàn cảnh khác.