Nguyễn Thị Thu Hà

Bài viết đánh đúng tình trạng học tập của lượng lớn sinh viên hiện nay.
Tôi cũng đang là sinh viên và cảm thấy bài viết này rất hữu ích với tôi.